Stichting Dierentehuis Ter Marse, heeft als voornaamste doelstelling de opvang van thuisloze honden en katten in haar verzorgingsgebied.

Het werkgebied/ verzorgingsgebied van het Dierentehuis omvat de gemeenten Stadskanaal, Midden-Groningen, Westerwolde en Borger-Odoorn. In 1968 werd Dierentehuis Ter Marse opgericht met als primair doel: opvang van zwerfhonden en zwerfkatten. Het asiel was tot begin 2006 gevestigd aan de Maarsbroek te Stadskanaal. In 2006 zijn we verhuisd naar het huidig onderkomen: een prachtig nieuw pand aan de Stelmaker 10 te Stadskanaal. Hier hebben de dieren veel meer ruimte, is de omgeving veiliger, schoner en minder stressvol en zijn de werkomstandigheden voor het personeel ook veel beter. In ons nieuw pand is behalve een dierenasiel ook een dierenpension voor honden en katten aanwezig. Stichting Dierentehuis Ter Marse vierde in 2018 haar 50-jarig jubileum. Tijdens deze periode is de stichting uitgegroeid tot een professioneel opererende organisatie en vervult maatschappelijk gezien voor de gehele regio, en zelfs daarbuiten, een belangrijke rol.

Onze doelstellingen
Het asiel is er in de eerste plaats om zwerfdieren op te vangen. In de tijd dat een zwerfdier in het asiel verblijft krijgt het daar goede voeding en verzorging, een warm onderkomen en indien nodig medische verzorging door een aan het asiel verbonden dierenarts. Indien de hond of kat binnen twee weken niet door de baas of bazin wordt opgehaald dan wordt er gestart met het zoeken naar een goed tehuis voor het dier.Het asiel vangt ook dieren op die niet meer thuis kunnen wonen, de zogenaamde afstandsdieren. Voor hen geldt uiteraard dezelfde goede verzorging als voor zwerfdieren.

Zwerfdieren
Zwervend aangetroffen dieren binnen het werkgebied vinden een plekje in het asiel en blijven daar tenminste twee weken, dit om het baasje ruim de gelegenheid te geven zijn vermiste dier terug te vinden. Gelukkig is het zo dat veel zwervertjes inderdaad snel door hun eigenaar worden opgehaald. Wanneer deze twee weken voorbij zijn gaan onze medewerkers zorgvuldig op zoek naar een geschikte nieuwe baas.

Afstandsdieren

Het opvangen van honden en katten beperkt zich niet tot alleen zwervertjes. Ook biedt het asiel opvang voor dieren waarvan door omstandigheden de baas niet langer voor kan of wil zorgen. Uiteraard wordt er voor deze dieren een nieuw baasje gezocht. Onze medewerkers doen er alles aan om een goede match te maken.

Nazorg
Enige tijd na de plaatsing wordt door een inspecteur, in het kader van de nazorg, controle verricht bij het geplaatste dier en zijn nieuwe eigenaar. Aan de hand van een standaardformulier wordt een aantal vragen gesteld. Blijken er problemen te zijn, of klachten, worden die doorgegeven aan het asiel. Maar ook de leuke kanten van het verzorgen van het nieuwe huisdier worden belicht. We krijgen jaarlijks tientallen brieven met foto’s van gelukkige dieren en eigenaren. Het bestuur en de medewerkers van het asiel stellen het zeer op prijs op de hoogte te blijven van het wel en wee van hun geplaatste dieren.Een enkele keer komt het voor dat een dier in zijn nieuwe tehuis niet op de juiste manier wordt behandeld. Als er na overleg geen verbetering optreedt, kan het dier worden teruggehaald.

Pension

Het Dierentehuis heeft zowel de voorzieningen als de expertise in huis en biedt daarom ook een pensiongelegenheid voor honden en katten.

Dierenambulance

‘Ter Marse’ heeft een eigen dierenambulance/ambulancedienst. De dierenambulance is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, paraat. De ambulance haalt gewonde en zwervende dieren op in het verzorgingsgebied. De werkzaamheden voor de dierenambulance worden uitgevoerd door vrijwilligers. Wij zijn heel erg blij dat wij in 2014 van Stichting Dierenlot de beschikking kregen over twee nieuwe dierenambulances.

Medewerkers
In het dierentehuis zijn een aantal beroepskrachten werkzaam. Zij zorgen ervoor dat het de dieren aan niets ontbreekt. Daarnaast informeren zij onze klanten over ons Dierentehuis en de dieren. De dagelijkse leiding is in handen van Annemieke Jansen. Samen met zo’n 30 vrijwilligers wordt alles in goede banen geleid.

Vrijwilligersorganisatie

Dierentehuis Ter Marse is een vrijwilligersorganisatie bij uitstek. Op dit moment zijn er vele tientallen vrijwilligers voor het welzijn van de dieren in touw. Onder meer als bestuurslid, asielmedewerker of chauffeur op de dierenambulance. Zoals bij iedere vrijwilligersorganisatie heeft de stichting een vaste kern van trouwe, hardwerkende en betrokken vrijwilligers. Zij zijn het die in feite de stichting draaiende houden. Vrijwilligers voeren de kern van onze activiteiten uit. Dag en nacht, zeven dagen per week. Dat is geweldig en het laat een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid zien. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn de dieren op te vangen en de zorg te geven die ze verdienen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die, naast een groot hart voor dierenwelzijn, tijd willen vrijmaken om hun kennis en vaardigheden ten bate van het asiel aan te wenden. De bestuursleden zijn voor het asiel zoveel mogelijk actief op terreinen waar hun specifieke kennis nodig is. Zij zorgen ervoor dat veel zaken achter de schermen geregeld worden. Denk hierbij onder anderen aan beleidszaken, financiële zaken, personeelszaken en de vrijwilligers. Het bestuur voert de onderhandelingen met andere organisaties en instellingen en onderhoudt de contacten.

Donateurs

"Vrienden van Ter Marse" dragen bij aan het welzijn van onze dieren. De geadviseerde donateurbijdrage is 15 euro per jaar, maar uiteraard is een hogere bijdrage welkom. Via de nieuwsbrief (www.dierenasielstadskanaal.nl) en sociale media (facebookpagina "Dierentehuis Ter Marse" ) houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen ons Dierentehuis. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.ANBI

 

Zwerfdieren     2015   (2014)  per gemeente

Dieren                     Borger-Odoorn        Stadskanaal         Vlagtwedde        Hoogezand-Sap

Zwerfkatten                  94        ( 125)              146      ( 166)              83      ( 122)                71        ( 82)

Terug eigenaar             14        (  14 )                26       ( 22 )                8        (   8 )                19         (11)

  

Zwerfhonden               39        (  47 )                   85         (70)              29        (32)                  34         (41)

Terug eigenaar             25        (  36 )                   74         (57)              17        (24)                  21         (26)

               

 

RSIN/fiscaal nummer : 002898810

 

 

Definitieve jaarcijfers 2015

 

 

 

Netto Omzet

 

Opbrengsten

231750

Brutowinst

8360

Personeelskosten

87132

Huisvestingskosten

19576

Administratieve/Communicatiekosten

9372

Autokosten

8336

Promotie/representatie/verkoopkosten

6419

Bedrijfskosten

36046

Subtotaal

166881

Afschrijvingen

8246

Financiële baten & lasten

590

Diverse baten & lasten

12792

Som der kosten

188509

Saldo resultaat uit de onderneming

34881

 

Samenstelling bestuur:

 

 • Dhr. T. Berends        (voorzitter)
 • Dhr. C. Lamain          (bestuurslid/vice-voorzitter)
 • Mevr. D. Blaauw        (secretaris)
 • Mevr. N. Venema      (penningmeester)
 • Mevr. Y. van Cooten (bestuurslid/plv. secretaris)
 • Vacant                    (bestuurslid)

Beleidsvoornemens.

 

De komende jaren zullen naast de gebruikelijke zorg voor de exploitatie, vooral in het teken staan het aantal zwerfkatten in de deelnemende gemeenten te beperken. Het aantal zwerfkatten in Nederland loopt in de tienduizenden en dit aantal is nog steeds groeiende. Hoofdoorzaak hiervan is ongewenste voortplanting van huiskatten met kittens tot gevolg. Heel wat kittens vinden geen thuis en eindigen als zwerfkat of belanden in een asiel.

Vanaf 1 januari 2009 worden in ons asiel alle poezen en katers steriel gemaakt. 

Het  vinden  van  dekking  voor de financiering van dit neutralisatieprogramma  en  het  zorgen  voor  een  goede  exploitatie  zullen de nodige tijd en inzet gaan vragen van het bestuur.

Dierentehuis Ter Marse wil zo veel mogelijk samenwerken met anderen bij het uitvoeren van haar taken. Bij de samenwerking wordt uitgegaan van de eigen taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners. In de communicatie met gemeenten en belangenorganisaties staat de dialoog centraal.  We willen namelijk onze werkzaamheden zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de partners afstemmen.

Dierentehuis Ter Marse streeft ernaar de bekendheid bij de inwoners te vergroten via nieuwsbrieven, de website, en ook via andere bestaande communicatiemiddelen.


De aandacht voor dieren en vooral voor dierenwelzijn neemt momenteel exponentieel toe. In de afgelopen jaren heeft dierenwelzijn meer politieke aandacht gekregen. Tegenover deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Dieren horen bij onze samenleving en verdienen onze zorg, omdat ze in grote mate van ons afhankelijk zijn. Veel van onze besluiten en activiteiten zijn van invloed op het welzijn van de dieren.  ‘Ter Marse’ blijft streven naar het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig opvang ook de komende jaren. De professionalisering van de dierenzorg, waar wij continue aan werken, vereist van tijd tot tijd aanpassingen van de organisatie. Evenals voorgaande jaren streeft het dierenasiel ernaar om ieder jaar een grotere bijdrage te leveren aan dierenwelzijn dan in het jaar daarvoor. Wij zijn van mening dat wij deze doelstelling kunnen behalen door zowel intern als extern kritisch naar onze dienstverlening te kijken. Bijvoorbeeld door de juiste mensen en partijen aan het asiel te verbinden, waar we kennis mee kunnen delen en van kunnen leren. Het samen met elkaar optrekken biedt immers synergie voordelen, met elkaar kijken we naar die mogelijkheden die we in gang kunnen zetten voor een grotere bijdrage aan het dierenwelzijn.

 

Beloningsbeleid voor het bestuur:

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Beloningsbeleid voor het Personeel:

 

Voor het personeel is er een salarisregeling.

                                                                        Gerelateerde afbeelding
STICHTING DIERENTEHUIS TER MARSE

 PRIVACY BELEID INLEIDING:

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hiermede informeren wij u over het privacy beleid dat wij hanteren indien u gebruik maakt van de diensten stichting Dierentehuis ter Marse. We laten u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo maken wij u duidelijk hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van stichting Dierentehuis ter Marse. Stichting Dierentehuis ter Marse is verantwoordelijk voor haar privacy beleid en ziet er vanuit die verantwoordelijkheid op toe dat de gegevens die u ons verstrekt met waarborgen voor uw privacy worden vastgelegd. Door gebruik te maken van onze diensten in de meest ruime zin, waaronder het gebruiken van onze website geeft u impliciet aan het privacy beleid te accepteren. Stichting Dierentehuis ter Marse respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten, waaronder het gebruik van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten:

Wanneer u zich aanmeldt bij onze balie voor het bij u plaatsen van een dier, of voor het afstand doen van een dier, of voor het in pension geven van een dier, of voor andere activiteiten/diensten vragen we u om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken in het belang van onze dienstverlening aan u.

VERWERKING DOOR STICHTING DIERENTEHUIS TER MARSE

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Dierentehuis ter Marse. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Stichting Dierentehuis ter Marse

CONTACT

Met dit privacy beleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u liever per post contact opnemen, stuur dan een brief naar stichting Dierentehuis ter Marse, Stelmaker 10, 9502 KA, Stadskanaal

VERWERKINGSGRONDSLAG

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u ons uw persoonsgegevens wilt verstrekken of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Wij zijn daartoe wettelijk en in het belang van het dier verplicht. Het desbetreffende dier moet voor ons te allen tijde traceerbaar zijn.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van u als klant waar een hond of kat is geplaatst, als aanbieder van een hond of kat waarvan u afstand wilt/moet doen, als aanbieder van een pensiondier, of als ontvanger van onze nieuwsbrief. Per dienst kan het verschillen of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij moeten verwerken.

Stichting Dierentehuis ter Marse gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hieronder ziet u een overzicht van deze doelen. Wij gebruiken daarbij uitsluitend de van u ontvangen gegevens.

 • Verplichte dierregistratie Om de door ons geplaatste honden en katten te allen tijde te kunnen volgen, zijn wij wettelijk verplicht om de (persoons)gegevens van onze klanten/relaties te verwerken. Tevens moeten wij van in pension genomen dieren en afstandsdieren de (persoons)gegevens van de eigenaren van de dieren verwerken.
 • Klantenservice U kunt bellen met ons. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt.
 • Nieuwsbrieven Bij het verstrekken van uw persoonsgegevens zullen wij u toestemming vragen of wij deze gegevens mogen gebruiken voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Daarmee blijft u op de hoogte van ontwikkelingen bij het Dierentehuis, van onze activiteiten e.d. Onderaan iedere nieuwsbrief zullen wij u expliciet vragen of u onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Zo niet, dan zullen wij direct na kennisneming daarvan uw gegevens verwijderen uit het adressenbestand voor de nieuwsbrief.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy beleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Wat doen we niet met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens nooit om aan u andere prijzen te tonen voor onze diensten dan aan andere klanten/relaties. Al onze klanten/relaties zien dezelfde prijzen voor onze diensten. Ook verkopen wij geen gegevens aan anderen.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen, bijv. in het geval van verhuizing of anderszins, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens worden verwerkt in het kader van de op ons rustende wettelijke verplichting.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons de feitelijke verwerking van gegevens in geautomatiseerde systemen verrichten. Wij kunnen daartoe met verwerkers zogenaamde verwerkersovereenkomsten afsluiten, waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd de gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Jegens u is en blijft de Stichting Dierentehuis ter Marse verantwoordelijk voor de correcte naleving van ons privacy beleid.

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet delen met derden, anders dan in het geval van specifiek daarop gerichte wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld op vordering van het Openbaar Ministerie.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals, toegangscontrole tot onze locaties en een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

 Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy beleid lezen.

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’ op onze website www.dierenasielstadskanaal.nl). De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringwet van deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens per 25 mei 2018. Uit hoofde van de AVG heeft u het recht om te weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd in onze administratie en waarom. U heeft daarbij het recht op inzage, u heeft het recht om in uw gegevens rectificaties aan te brengen respectievelijk uw gegevens te verwijderen. U kunt dat doen door ons een e-mail te sturen (aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), of u kunt gebruik maken van onze contactgegevens zoals vermeld op onze website www.dierenasielstadskanaal.nl.

Wij zullen een eventueel verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens alleen dan inwilligen, indien daarvoor geen wettelijke belemmeringen bestaan. Ter verduidelijking: zolang u in het bezit bent van een hond of kat die bij u vanuit ons Dierentehuis is geplaatst, zijn wij omwille van de traceerbaarheid van het dier wettelijk verplicht de registratie van uw persoonsgegevens te handhaven.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Bekijk onze site daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website, onze nieuwsbrief, of per e-mail.

Privacy beleid versie 25 mei 2018.Mede mogelijk gemaakt door...